POLITYKA   PRYWATNOŚCI

1.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Plazanet Sp. z o.o. przekazane w związku ze świadczeniem Usług (w tym danych osobowych Kupujących), jest Plazanet Sp. z o.o.. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w niniejszym pkt 1.1., mogą być przekazane Plazanet Sp. z o.o. w szczególności przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie www.sklep.revitalash.pl 
1.2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
1.3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Plazanet Sp z o.o. usług ( www.sklep.revitalash.pl ) , a także w celach związanych ze świadczeniem usług przez Plazanet Sp. z o.o.
1.4. Plazanet Sp. z o.o. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Plazanet Sp. z o.o. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Plazanet Sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
1.5. Plazanet Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 1.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 1.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Plazanet Sp. z o.o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Plazanet Sp. z o.o. danych osobowych innemu niż Plazanet Sp. z o.o. administratorowi danych.
1.6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 1.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Plazanet Sp. z o.o., a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Plazanet Sp. z o.o. czynności związane ze świadczeniem usług przez Plazanet Sp. z o.o. oraz Kontrahentom. W szczególności dane osobowe:
a) Kupujących mogą być przekazywane przez Plazanet Sp. z o.o. Kontrahentom w celu umożliwienia im obsługi procesu dokonania przez tych Kupujących zakupu Towarów u Kontrahentów.
b) Dane Kupujących, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, są przekazywane przez Plazanet Sp. z o.o. Operatorowi Płatności, w celu zrealizowania Usług płatniczych oraz w celach wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usług płatniczych. W zakresie danych osobowych wskazanych powyżej administratorem danych osobowych jest również Operator płatności.
1.7. Plazanet Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
1.8. Plazanet Sp. z o.o. informuje, że podczas przeglądania stron internetowych ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o używane są przez Plazanet Sp. z o.o. pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stronami należącymi do Plazanet Sp. z o.o . Uzyskane przez Plazanet Sp. z o.o. informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Plazanet Sp. z o.o. informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie ze stron należących do Plazanet Sp. z o.o. może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.